+359 2 962 46 93

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

Цел и въведение

Целта на настоящата политика е да гарантира следното:

- Всяко физическо лице разбира своята отговорност и допринася на Дружеството за защитата на личните данни;

- Всяко физическо лице спазва приложимите правила и норми, както външни, така и вътрешни;

- В дружеството се прилагат правила за защита на личните данни;

- Информираме всички служители, клиенти, партньори, доставчици по договори, потребители и други трети страни, действащи като Обработващи лични данни, за отговорността и задълженията им, чрез ефективна и навременна комуникация

Настоящата политика се отнася за всички лични данни, обработвани от „Оскар-Ел“ ЕООД (включително лични данни на служители, клиенти, доставчици, партньори и други). Тя включва и чувствителните лични данни, които изискват допълнителна защита.

Спазването на правилата, посочени в настоящата политика е задължително за всички служители на фирмата, както и за всички доставчици и изпълнители по договори.

Отговорности и дефиниции

Администратор на лични данни e фирма „Оскар-Ел“ ЕООД по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Администраторът на лични данни осигурява спазването на изискванията на чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни. Администраторът на лични данни възлага със заповед на служителите, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат достъпа до лични данни, функцията обработващ лични данни.

Обработващи лични данни – отговарят за спазването на описаните правила, прилагането на приложимите нормативни актове, следи за правилната обработка на данните. Поддържа регистри за съхранението на всички видове лични данни и носи отговорност за правилното им съхранение и защита. Задължават се да информират физическите лица при обработка на личните им данни. Задължават се да търсят съгласие при необходимост от обработка на допълнителни лични данни.

Физически лица/служители – носят отговорност за истинността на предоставените лични данни и ползват правото да бъдат информирани, относно целите на обработката.

Лични данни – означава информация, относно физическо лице (например: имена, телефон, адрес, ЕГН, дата на раждане, семеен статус и други).

Физическо лице – означава човешки индивид, подлежащ на идентификация, за който се отнасят личните данни.

Юридическо лице – означава фирма/Работодател, съдържащ характеристики като имена, адрес, телефон, ЕИК и други.

Обработка – това включва всички дейности, свързани с използването и управлението на лични данни,  например съхранение, събиране, актуализиране, споделяне, изтриване и други.

Чувствителни лични данни – това са лични данни, касаещи политически и религиозни възгледи, расов или етнически произход, генетични или биометрични данни, данни касаещи физическо и психическо здраве, сексуална ориентация и други.

Дружество – използва се за краткост на „Оскар-Ел“ ЕООД.

Правила

1.1 Лични данни се обработват в съответствие със действащото местно законодателство.

1.2 Правила за защита на личните данни:

·        Дружеството осигурява правото на защита на личните данни във всички процеси и отдели;

·        Правото на обработка на лични данни са конкретни, изрично указани в писмен документ, в съответствие със законовите изисквания цели. Данните няма да бъдат използвани за други цели, без изрично съгласие на физическото лице или без наличие на правно основание;

·        Личните данни могат да бъдат предоставени на трети страни, които обработват лични данни от името на Дружеството (куриерски фирми, одитори на сертификационни организации и други);

·        Всяко физическо лице ще бъде уведомено относно конкретиката на лични данни, които ще бъдат обработвани, с цел доверие и прозрачност. Работодателят се задължава да обработва само необходимите за дейността лични данни;

·        Личните данни се съхраняват, само докато това е необходимо или съгласно разрешеният от закона срок. Актуалността и точността на данните е важна, поради което Работодателя предприема различни мерки и действия, за управлението им;

·        Дружеството зачита правата на физическите лица, относно управлението и обработката на личните им данни. Физическите лица могат да подават жалби и/или оплаквания, в случай че правата им във връзка с личните данни са нарушени;

·        Дружеството прилага мерки, относно неоторизирана и незаконна обработка, загуба или унищожение, както и всякакви злоупотреби, свързани с лични данни.

1.3 Дигитални решения:

1.3.1.     Фирмен уеб сайт oskar-el.com

Нашият фирмен уеб сайт използва бисквитки, което ни позволява да подобряваме услугите и продуктите, които Ви предлагаме. Бисквитки могат да бъдат от рекламни партньори и кампании. Те представляват малък текстов файл, който се записва на твърдият диск на Вашето устройство, благодарение на уеб браузъра Ви, след като посетите нашия уебсайт. Молим Ви да посетите уебсайтовете на нашите партньори, които можете да намерите на началната страница на нашия фирмен уебсайт, за повече информация относно техните правила за поверителност и за бисквитки. Бисквитките служат за проследяване на посетителите на уебсайта и дават възможност да предложим продукти или услуги, от които бихте имали нужда. В случай че не искате да получавате бисквитки или искате да получавате уведомления за бисквитки можете да промените тази настройка на браузъра. За повече информация можете да посетите меню „Помощ“ от лентата с инструменти на браузъра, който използвате. Бисквитките, които използваме, не съхраняват никакви данни, от Вашите устройства.

1.3.2.     Категории лични данни, събирани чрез дигитални решения:

·        Име, имейл адрес, телефонен номер;

·        Информация относно използването на нашия уебсайт - IP адрес;

·        Съобщенията, които ни изпращате или адресирате до нас чрез писма, имейли и други социални медии.

1.4 Вашите права:

·        Ваше право е да поискате информация дали притежаваме Ваши лични данни. Ваше право е да знаете каква е целта на тяхната обработка и съхранение.

·        Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, които притежаваме. Тази заявка Ви позволява да получите копие на личните данни, които притежаваме и да проверите какви са целите, с които ги обработваме.

·        Имате право да поискате корекция или поправка на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това се налага при всяка непълна, некоректна и липсваща информация, която притежаваме за Вас.

·        Имате правото „Да бъдете забравен“. Тази опция позволява да поискате от нас да премахнем всички Ваши лични данни, освен ако не съществува основателна законно-установена причина да не го направим.

·        Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време. Достатъчно е да заявите желанието за оттегляне на съгласието си на адрес data.privacy@oskar-el.com, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни за целта или целите, за които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга законно- установена причина.

1.5 Връзка с нас

Ако имате нужда от връзка с нас, за заявка относно Вашите лични данни, молим да се свържете с нас на адрес data.privacy@oskar-el.com или на телефон +359 (2) 962 4693.